8/10/2015

രാമായണം എങ്ങിനെ

പ്രിയരേ നല്ല ഒരു ഹിന്ദുമത വിശ്വാസി ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ശ്രീരാമന്റെ സീത പരിത്യാഗം ഉള്പ്പെടെ പല ചൈതികളോടും യോചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിലെ ഡോക്ടർ പി .വി കൃഷ്ണൻ നായര് എഴുതുന്ന 'രാമായണം ജീവിതസാരാമൃതം'' എന്ന പംക്തി എന്നെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നു .കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ആയെങ്കിലും ഇന്നാണ് ഇത് ഇവിടെ എഴുതാൻ തോന്നിയത് .... നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എങ്കിലും വായിക്കാത്തവർക്കായി .......
എന്താണ് രാമായണം:-
ഇതിഹാസവും ധർമ്മശാസ്ത്രവും സാമൂഹികചരിത്രവും ഭക്തിഗാഥയും ആദികാവ്യവും ആണ് വാത്മീകിയുടെ രാമായണം.ധർമ്മ മൂർത്തിയായ രാമന്റെ ചരിതം ആയതിനാൽ ഇത് ഇതിഹാസം. ലക്ഷണം ഒത്ത ആദ്യത്തെ കാവ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ആദികാവ്യം. ധര്മ്മ നിഷ്ടന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതു കൊണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രം.
രാമായണം ആദികവിയുടെ ദിവ്യസംസ്കരം എന്നും .....കണ്ണുനീരിന്റെ കരുത്തുറ്റ കരുണരസമാണ് എന്നും ....ശോകം ശ്ലോകമാക്കിയത് എന്നും വിവിധ നിരീക്ഷണങ്ങൾ.
ഇനി രാമൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് :-
ആദികവി മനുഷ്യരെ നാലുതരത്ത്തിൽ ഉള്ളവരായി ചിത്രീകരിച്ചു.
1..സ്വാർത്ഥങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റുള്ളവര്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ....മന്ധരയും കൈകീകിയും ഒഴികേയുള്ള അയോധ്യാവാസികൾ
2. തന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവര്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ......കിഷ്കിന്ധയിലുള്ള സുഗ്രീവൻ തുടങ്ങിയവർ
3. സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നവർ.... ലങ്കയിലുള്ള രാവണൻ ശൂര്പ്പണഖ തുടങ്ങിയവർ
4. സ്വന്തമായി പ്രയൊചനം ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവർ.....
വനവാസികളായ മാരീചാൻ സുബാഹു തുടങ്ങിയവരാണ് ഇവർ.
ഇതിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിലും പെടാത്ത ഒരത്ഭുത കഥാപാത്രമാണ് ഹനുമാൻ ....
ഹനുമാന് സ്വാർത്ഥം ഇല്ലാത്ത പരാർത്ഥം മാത്രം ......

1 അഭിപ്രായം:

ajith പറഞ്ഞു...

ഫേസ് ബുക്കില്‍ വായിച്ചിരുന്നു!