3/22/2012

നിനക്കായ്‌

                   
നിനക്കായ് ഞാനൊരു കവിത കുറിക്കട്ടെ
എന്‍ ഹൃദയമായ് തന്നെ എടുക്കുമോ നീ
എന്റെ മനസ്സില്‍ മരുഭൂവിലെന്നോ
 ഒരു പനിനീര്‍ ചെടി ഞാന്‍ നട്ടിരുന്നു
ഞാനുമാതെന്നോ മറന്നിരുന്നു ....

നിനെയത്ത നേരത്ത് നീവന്ന നേരത്ത്
നീയറിയാതെ ഞാനറിയാതെ
നിന്‍ സ്നേഹമതിന്നു   തീര്‍ത്ഥം മായി
നാമറിയാതതില്‍ തളിരുവന്നു

തളിരിന്നു ഇലയായി മൊട്ടും വന്നു
നാളെ അത് വിരിഞ്ഞുവരും
ഇത്‌ പ്രണയമോ മോഹമോ അറിയില്ല എങ്കിലും
ഞാന്‍ പ്രണയം എന്ന് വിളിചിടട്ടെ
ഇത്‌ ഹൃദയമായ് തന്നെ എടുക്കുമോ നീ


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: